VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽÍ

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané spoločnosťou
Magic Box Slovakia, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú
inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť,
získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
Podmienky účasti:
Súťaže sú určené všetkým účastníkom s trvalým pobytom v SR, alebo ak sa
dlhodobo zdržiavajú na území SR. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci
spoločnosti Magic Box Slovakia a spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci,
obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú,
organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak
vykonávajú. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných
podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní
všetky podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní, alebo na webovej stránke.
Podmienky získania a odovzdania výhry
Výhercom sa stáva osoba/osoby, ktorá/é riadne a najúspešnejšie splnila/i všetky
podmienky súťaže, stanovenou formou poskytla/i údaje potrebné na riadnu a
nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností
podľa týchto podmienok, a bola/i za výhercu podľa podmienok súťaže
vyhlásená/é. Výherca je oprávnený prevziať výhru osobne v lehote 3 mesiacov
odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Alebo bude výhercovi doručená poštou na
adresu ktorá je na území SR, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky
prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže. Osobne je možné
prevziať výhru v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 v sídle spoločnosti Magic
Box Slovakia, Trenčianska 47, Bratislava. Výherca je povinný sa pri preberaní
výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za
maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca. Výhra je neprenosná a
patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať do 3
mesiacov (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus,
výhodu, atď. …) nárok na výhru zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek
kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek
povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v
rozpore z dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným
konaním …), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote. Magic
Box Slovakia nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej
preprave alebo v súvislosti s ňou. Účasťou v súťaži poslucháč súhlasí s týmito
všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže. Nadobudnutie výhry podľa
platných právnych predpisov SR podlieha dani z príjmu, ako aj všetky ostatné
poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry
výhercom, sú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške.
Ochrana osobných údajov
Účastníci súťaže prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú
spoločnosti Magic Box Slovakia svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno,
priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa …), ako aj so spracovaním
údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po
jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované pre účely realizácie
súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov
vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby
riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä so
zaznamenaním osobných údajov do písomnej alebo elektronickej formy, a aby
boli tieto údaje uchované, a ďalej používané v prípade potreby a v rozsahu
nevyhnutnom pre prevádzkovanie súťaží, prípadne odovzdané partnerom
dodávajúcim výhry (tovar, služby, výhody, bonusy atď…), organizátorom,
usporiadateľom, sponzorom, iným realizátorom súťaží a ich spolupracujúcim
osobám. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže
a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a
osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je
neodvolateľný. Magic Box Slovakia si vyhradzujú právo na používanie takto
získaných informácii aj na ďalšie/ iné marketingové účely spoločnosti. Magic Box
Slovakia zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností
podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných
systémoch. Výhra a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.
Magic Box Slovakia si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a
osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so
všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania
mechanizmu a výhod súťaží, právo odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo
výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Magic Box Slovakia
si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z
dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Magic
Box Slovakia sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať o všetkých
zmenách.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú od platnosti 13.01.2016.